Collonil Carbon set

Udržuj své boty v perfektní kondici. Sada dvou klíčových přípravků od společnosti Collonil ti pomůže s běžnou údržbou a ochranou tvých Barefoot bot. Collonil Carbon Complete 3v1: Jedná se o čistící, vyživující pěnu s impregnačními vlastnostmi. Očisti obuv od hrubých nečistit kartáčem a poté nanes pěnu na houbičku (sou... more
14.88 EUR without VAT
In stock > 5 ks
18 EUR
ks
Choose a discounted package
Quantity discounts
Code: 1299981
EAN: 1299981
Guarantee: 24 měsíců
Producer: Collonil
Description and parameters

Collonil Carbon set

Udržuj své boty v perfektní kondici.
Sada dvou klíčových přípravků od společnosti Collonil ti pomůže s běžnou údržbou a ochranou tvých Barefoot bot.

Collonil Carbon Complete 3v1:
Jedná se o čistící, vyživující pěnu s impregnačními vlastnostmi.
Očisti obuv od hrubých nečistit kartáčem a poté nanes pěnu na houbičku (součástí balení) a botu důkladně vyčisti.
 

Povinné informace Carbon Complet

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Obsahuje alifatické uhlovodíky 15-30%, parfémy

 


Collonil Carbon Pro
Je nejlepší impregnace kterou jsme kdy prodávali. Univerzální sprejován impregnace kterou můžete použít jak na textilie, kůži tak na membránové materiály či umělé usně.
Po vyčištění obuvi a jejím důkladném zaschnutí, nastříkejte impregnaci na obuv a to ideálně ze vzdálenosti cca 15cm.

U obou přípravků si před použitím důkladně přečtěte příbalový leták!

Povinné informace Carbon Pro

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/osetření.
P410+P412 Chraňte pred slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu zlikvidujte jako nebezpečný odpad. 

Bez dostatečného větřání je možný vznik explozivních směsí.

Nebezpečné komponenty k etiketování:
Uhlovodíky, C11-12, isoalkany, <2% aromátů; Uhlovodíky, C6-7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu. 


Collonil Carbon set

Email address into which you will receive a response
Your wish, at least 3 characters
Tracking product
Please fill in all conditions which has to be reached and an email address where you want to get a notification
EUR
Last visited
Bareobuv s.r.o.
Hlavní 1601
73911 Frýdlant nad Ostravicí
Česká Republika
Business Reg. No.: 06412050
VAT ID: CZ06412050
Čeština
cz
English
en