Reklamační řád

 

Formulář pro oznámení reklamace naleznete zde!

Reklamaci k nám můžete zaslat zdarma!
Po vyplnění reklamačního formuláře balíček zabalte a zaneste na jakoukoli pobočku zásilkovny.


Kód pro odeslání: 94827336

 

 1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím Bareobuv s.r.o. se sídlem Hlavní 1601, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11, IČ: 06412050, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícími na straně druhé.

Při řešení reklamace kupujícího se postupuje podle z.č. 40/1964 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy.

Záruka se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodě www.bareobuv.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době u prodejce nebo specifikovaného místa určeného k opravě. Ke každému zboží je přikládán kupní doklad, který se považuje za záruční list a je vyžadován pro urychlení a zjednodušení reklamačního řízení.  Pokud výrobce přikládá k výrobku svůj záruční list, doporučujeme současné předložení originálního záručního listu výrobce. Pokud není zboží osobně odebráno v prodejně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené mechanickým poškozením, dopravou a neodbornými zásahy.

 1. Rozpor s kupní smlouvou a dodání poškozeného zboží

Pokud kupující zjistí poškození dodaného zboží, jakýkoliv rozdíl mezi záručním a kupním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list nebo fakturu, důrazně doporučujeme ihned (nelépe do 24 hodin) prokazatelným způsobem kontaktovat prodejce
k odstranění těchto vad.

 1. Podmínky záruky

Délka záruky v měsících je uvedena na záručním listu. Není-li na kupním dokladu nebo záručním listu v souladu se zákonem vyznačena u položky zboží záruční doba v jiné délce, poskytuje prodávající na zboží záruku 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se ve smyslu § 19(3) Zákona na ochranu spotřebitele prodlužuje pouze o dobu, po dobu od převzetí zboží do záruční opravy až do doby, kdy byl kupující povinen si zboží převzít. Ne do chvíle, kdy si spotřebitel vyzvedne reklamovanou věc, ale do chvíle, kdy byla reklamovaná věc opravena a spotřebitel si ji mohl vyzvednout.

 1. Neuplatnitelnost záruky

Záruku nelze uplatnit zcela nebo z části v následujících případech:

 • vypršením záruční lhůty
 • mechanického poškození, zanedbání běžné péče
 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny
 • zboží bylo poškozeno živly
 • Bylo li zboží ošetřeno nebo čištěno nevhodnými přípravky či postupy.
 • Je li reklamované zboží špinavé, mokré či v jakémkoli jiném nevyhovujícím stavu.
 1. Postup při uplatnění a vyřizování reklamace

Kupující doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu prodávajícího.

Kupující  je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, čisté a kompletní.

Prodávající bezodkladně informuje kupujícího e-mailem či SMS o přijetí reklamace.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Reklamační lhůta 30 dnů počíná dnem doručení reklamovaného zboží prodávajícímu a to buďto osobním předáním nebo doručením a převzetím od přepravní společností.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího  informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou, telefonem nebo prostřednictvím SMS.

 1. Reklamace zboží poškozeného přepravou

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je zjevně poškozen přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno . Proto prosím dbejte zvýšené pozornosti kontrole stavu zásilky.  Kupující je povinen v případě zjevného poškození zásilky, sepsat s doručovatelem zápis o škodě, jinak nemusí být na pozdější reklamaci brán zřetel.

7.Účtování skladného

Pokud si kupující spotřebitel nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od obdržení oznámení o ukončení opravy, bude mu účtováno skladné ve výši 30,- Kč za každý započatý den od ukončení reklamace po její převzetí kupujícím. O ukončení opravy bude kupující vždy informován oznámením zaslaným některým z komunikačních prostředků. Pokud si kupující však zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, bude toto zboží použito na úhradu skladného.

 

Bareobuv s.r.o.
Hlavní 1601
73911 Frýdlant nad Ostravicí
Česká Republika
IČO: 06412050
DIČ: CZ06412050
Mastercard
Visa
Čeština
cz
English
en